Öğrenci İşleri
Preklinik, Klinik, Seminer Uygulama Yönergesi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

PREKLİNİK, KLİNİK, SEMİNER UYGULAMA YÖNERGESİ

 

Amaç :

 

* Bu yönerge Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Programında yer alan preklinik, klinik ve seminer uygulamalarına ilişkin ilke ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam :

 

Madde 2- Bu yönerge Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin preklinik, klinik ve seminer uygulama ilke ve esaslarını kapsar.

 

 

1- Prekilinik Pratik Dersleri İle Klinik Uygulama/Stajlarının Uygulanma Esasları :

 

(1) Tanımlar :

 

I. II. ve III. sınıflarda klinik öncesi laboratuvar uygulama, IV. sınıfta staj, V. sınıfta staj ve alan çalışması şeklinde yapılır. Ayrıca III. sınıfın 2. yarıyılında kliniğe hazırlık amacıyla tüm Anabilim Dallarına dönüşümlü olarak gözlemci öğrenci uygulaması yapılır. Dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve dönüşümlü olarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre, bir eğitim-öğretim yılında müfredatta belirlenen ders saatinden az olmamak üzere klinik uygulama/staj yapar.

 

(2) Derslerin Pratik Uygulamaları :

 

Derslerin pratik uygulamaları eğitim-öğretim yılı başında Anabilim Dalınca istenen, öğrenci tarafından o yıl içinde yapılması zorunlu olan laboratuvar ve kliniklere ait çalışmalardır.  IV. ve V.sınıf öğrencilerinin programlarında belirtilen derslerin yanı sıra, aşağıdaki stajları yapmaları zorunludur:

 

IV.Sınıf V.Sınıf
1) Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi 1) Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
2) Endodonti 2) Endodonti
3) Konservatif Diş Tedavisi 3) Konservatif Diş Tedavisi
4) Oral Diagnoz ve Radyoloji 4) Oral Diagnoz ve Radyoloji
5) Ortodonti 5) Ortodonti
6) Pedodonti 6) Pedodonti
7) Periodontoloji 7) Periodontoloji
8) Protetik Diş Tedavisi 8) Protetik Diş Tedavisi

 

(3) Preklinik Pratik Derslerin Uygulama Esasları :

 

Diş Hekimliği pratik uygulamalarında I, II. ve III. sınıflarda her öğrencinin eğitim-öğretim yılı başında Anabilim Dalı tarafından açıklanan, belirli sayıdaki pratik uygulamaları, verilen normal teslim süresi içinde başarı ile tamamlaması zorunludur. Normal süresi içinde verilmeyen veya başarılı olmayan her uygulamalı ödev için derslerin bitiş tarihine kadar olmak koşuluyla iki telafi hakkı verilir. Telafi uygulamasının ne şekilde olacağı ders yılı başında Anabilim Dalı tarafından belirlenir ve öğrenci işleri tarafından öğrencilere duyurulur. Telafi hakkı sonunda başarılı olamayan öğrenci yıl sonu sınavına alınmaz. Anabilim Dalının öngördüğü tarihler arasında ek süre tanınır ve başarısız olduğu ödevleri % 50 fazlası ile başarıyla tekrarlaması halinde bütünleme sınavına girmeye hak kazanır.

 

 (4) Staj Uygulama Esasları :

 

IV. ve V. sınıf stajlarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı ilgili Anabilim Dalınca saptanır ve staj başında öğrencilere duyurulur. Bir stajda başarılı sayılıp, o staj sonu sınavına girme hakkı elde etmek için ilgili Anabilim Dalı tarafından önceden belirlenen klinik uygulamaları staj süresi içinde başarıyla tamamlamak gereklidir. IV.  ve V. sınıfların staj sonu sınavı o stajın sonunda yapılır. Staj sonu sınavı ile ilgili esaslar anabilim dalları tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. IV. sınıfta staj içinde istenilen klinik uygulamaların %70 ini tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu stajı tekrar eder. V. sınıfta staj içinde istenilen klinik uygulamaların %85 ini tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve stajını tekrar eder.  İstenilen klinik uygulamaları staj süresi içinde tamamlayamayan, fakat IV. sınıf için en az %70 ini, V sınıf için ise en az %85 ini tamamlayan öğrenci staj sonu sınavına alınmaz. Anabilim dallarının önerileri göz önüne alınarak dekanlık tarafından belirlenecek tarihlerde eksik kalan klinik uygulamaları % 50 fazlası ile tamamlamak şartı ile bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Staj sonu sınavında başarısız olunması halinde, bütünleme sınavına giren öğrenci bu sınavda da başarısız olursa, stajı tekrar eder. Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz. Stajda başarılı olamayan bir öğrencinin stajını tekrar süresi, o ders yılı içerisindeki staj iş günü kadardır.

 

(5) Bitirme Semineri :

 

Tanım :

Bitirme semineri, öğrenciye öğrenim gördüğü bir konuda bilimsel araştırma ve sunum yapabilme yeteneğinin geliştirmesi için danışman gözetiminde yapılan bir çalışmadır.

Her V.sınıf öğrencisi için eğitim-öğretim yılının başında belirlenen danışmanının rehberliğinde seminerini hazırlamak ve yıl sonunda sunmak zorundadır.

 

Bitirme Semineri İlkeleri

 

Danışmanın Görevi :

 

Öğrenci ile konu saptamak. Bilgiye ulaşma, kullanma, kaynak bulma ve bunları nasıl kullanacağı, değerlendireceği konusunda yardımcı olmaktır.

 

Seminer Konusu :

 

Bitirme seminerinin konusu uygulamaya yönelik, derleme çalışması veya araştırma nitelikli çalışmalar olabilir.

 

Bitirme Seminerinin Değerlendirilmesi :

 

Bitirme semineri haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte danışman, ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri, V. sınıf öğrencileri önünde en az 30 dk en fazla 45 dk lık bir sürede sunum şeklinde yapılır. Danışmanın vereceği olumlu görüş üzerine öğrenci bitirme semineri çalışmasını başarı ile tamamlamış sayılır. Danışman ve öğrenci arasında gelişen olumsuz bir durum karşısında zamanında taraflardan birinin öne süreceği gerekçeli yazılı bir dilekçe karşısında Dekanlık durumu değerlendirerek gerekli değişikliği yapabilir.

 

Seminer Bölümleri :

 

Seminer konusu araştırma ise “Giriş”, “Genel Bilgiler”, “Gereçler ve Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma”, “Sonuç”, “Özet”, “Yabancı Dilde Özet” ve “Özgeçmiş”, derleme ise “Giriş”, “Genel Bilgiler”, “Sonuç”, “Özet”, “Yabancı Dilde Özet” ve “Özgeçmiş” gibi ana bölümlerden oluşmalı ve düzeltmelerin yapılmasına uygun olacak şekilde geçici ciltlenmelidir. İlgili danışman tarafından kabul edilen seminerin danışmanın onayını taşıyan sayfanın iç kapağın arkasına eklenmesinin ardından 3 nüsha halinde ciltlenerek danışmana, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına, Kütüphaneye teslim edilmesi gerekmektedir. Kütüphaneye ayrıca bir adet seminerin yazılı olduğu CD teslim edilmelidir.

 

Seminer Yapısı :

 

A4 boyutunda kağıda, sayfanın bir yüzüne iki satır aralıkla yazılmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri 12 punto “Times New Roman” olmalıdır. Ancak geniş tablolar sayfaya sığdırılabilmesi amacıyla yalnız 10 punto harflerle yazılmalı ya da küçültüldükten sonra seminerde yer almalıdır.

Sayfa numaraları sayfanın altında ortada yer almalı ve kapak sayfasına numara yazılmamalıdır. Makale içinde kullanılan kısaltmalar (uluslararası birim sistemi) esas alınarak yapılmalı ve ayrı bir sayfada belirtilmelidir.

 

Ana ve Ara Başlıklar :

 

Bölüm başlıklar büyük, koyu harflerle, ana başlıklar büyük, ara başlıklar ise küçük harfler ile yazılmalıdır.

 

Örnek:

 

GİRİŞ

 

GENEL BİLGİLER, Elastomerik Esaslı Ölçü Materyalleri

 

Dış ve İç Kapak :

 

Dış ve iç kapakta aynı sayfa düzeni içinde aynı başlıklar ve yazılar bulunacaktır. Seminerin adı, büyük harflerle ve sayfanın düşey orta çizgisine göre ortalanarak yazılacaktır. Sayfanın üst kenarından 3 cm aşağı ortalı olarak, büyük harflerle üniversite ve seminerin hazırlandığı anabilim dalının ismi yazılacaktır. Seminer konusunun ismi ortalı olarak dizilecektir. Seminer adının 5 cm altına ortalı olarak “Bitirme Semineri” yine büyük harf olarak yazıldıktan sonra, 2 cm aşağı semineri hazırlayan adayın adı ve soyadı, 2 cm aşağısına da seminer danışmanının adı ve soyadı ile seminerin hazırlandığı yıl yazılacaktır.

Seminer konusunun ve semineri hazırlayan öğrencinin ismi koyu olarak belirtilecektir. Seminerleri oluşturan bölümler ve sayfa numaraları, iç kapaktan sonraki sayfada “İçindekiler” başlığı altında belirtilmelidir.

 

Dip Notlar :

 

Metnin akıcılığını bozan fakat konuya açıklık getirebilecek her türlü açıklama, metin içindeki yeri yıldız işareti ile belirlendikten sonra, sayfanın alt kısmına dip not olarak yazılabilir.

 

Kaynaklar :

 

Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve ilgili olduğu yerde, üst karakter yazılarak belirtilmelidir.  (Örnek:…………tir.12)

Kaynaklar orijinal dilinde yazılmalı ve aşağıda belirtilen kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Kaynak Bir Makale İse :

 

Yazarın soyadı, adının baş harfi, makalenin başlığı, derginin adı, cilt no, başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

Örnek: Lehmann F, Spiegl K, Eickemeyer G, Rammelsberg. Adhesively luted, metal-free composite crowns after five years. J Adhes Dent. 11: 493-498, 2009.

 

Kaynak Bir Kitap İse :

 

Yazarın soyadı, adının baş harfi, kitabın adı, baskı sayısı, yayımlandığı yer, yayımlandığı şehir, sayfa no, yıl.

Örnek:

Ingle JI, Bakland LK. Endodontics, fourth edition, USA, Malvern, p:347-1994.

 

Ekler (Varsa) :

 

Seminerin baş kısmında,-içindekiler sayfasından sonra- seminer içinde bulunan şekiller, resimler, tablolar vb. numara, isim ve sayfaları ile birlikte belirtilebilir.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin